Regulamin

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

 

 

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 2. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
 • KORZYSTANIE Z CZYTELNI
 1. KORZYSTANIE Z INTERNETU
 2. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
 3. KORZYSTANIE Z ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO
 • ZASADY WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

 1. Zasady i warunki korzystania z pomieszczeń, sprzętu oraz ze zbiorów stanowiących własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie lub uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, określa niniejszy Regulamin, nadany przez jej Kierownika, a zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie.
 2. Korzystanie z wszelkich usług i przestrzeni Biblioteki oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Ostródy i gminy Ostróda. Osoby spoza tego regionu mogą korzystać ze zbiorów poprzez zarejestrowanie się, odbiór karty i wpłacenie kaucji ustalonej przez bibliotekarza.
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z karty bibliotecznej.
 5. Zbiory Biblioteki udostępniane są: prezentacyjnie (tzn. na miejscu), drogą wypożyczeń indywidualnych na zewnątrz oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.
 6. Godziny otwarcia określa Kierownik Biblioteki. Stanowią one załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia.
 7. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych na podstawie art.14 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 85 poz. 539):
  1. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  2. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  3. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
  4. za korzystanie z drukarki i ksero,
  5. za zakup książek z wyprzedaży bibliotecznej,
  6. za wyrobienie nowej karty bibliotecznej w przypadku jej zniszczenia bądź zagubienia,
  7. za zadrukowanie innego papieru niż ksero A4 poprzez samowolne dokonanie wydruku.
 8. Wysokość opłat jest regulowana odpowiednim zarządzeniem Kierownika Biblioteki, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. Za zakup książek, korzystanie z drukarki i ksero wystawiany jest paragon. Za pozostałe opłaty Biblioteka wystawia pokwitowanie.
 10. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest osobiste zapisanie się do Biblioteki polegające na okazaniu dowodu tożsamości i potwierdzeniu własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązania się do przestrzegania obowiązujących w Bibliotece przepisów, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do działań dotyczących obsługi użytkownika, prowadzenia Biblioteki i jej statystyki.
 11. Za osobę poniżej 13 roku życia odpowiadają opiekunowie prawni, którzy podpisują kartę zapisu (zobowiązanie), a także ponoszą wszelkie przewidziane w Regulaminie sankcje za przetrzymywanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
 12. Każdy nowo zapisany czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę biblioteczną, która uprawnia do korzystania ze wszystkich oddziałów i placówek Biblioteki po uprzednim zapisaniu się. W przypadku jej zniszczenia lub zagubienia wyrabiana jest nowa karta za opłatą określoną w załączniku 2 niniejszego Regulaminu.
 13. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych bez okazania karty bibliotecznej nie jest możliwe.
 14. W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę, osobiście lub telefonicznie, aby uniknąć obciążenia kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które znalazły się w posiadaniu karty bibliotecznej i korzystały z niej.
 16. Jeden użytkownik Biblioteki może posiadać wyłącznie jedną kartę. O założonej karcie w innej placówce należącej do Biblioteki użytkownik ma obowiązek powiadomić placówkę, w której się rejestruje jako czytelnik.
 17. W przypadku osób starszych lub niepełnosprawnych kartę mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dokumentu tożsamości osoby, dla której karta jest wydawana.
 18. Czytelnik może upoważnić wybrane osoby do korzystania z jego karty bibliotecznej. Informacja o upoważnieniu powinna zostać odnotowana przez bibliotekarza.
 19. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 20. Czytelnik winien zabezpieczać udostępniane materiały biblioteczne przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest pokryć spowodowane przez siebie straty w sposób ustalony przez Bibliotekę.
 21. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, będących pod wpływem środków odurzających, mających problemy z higieną osobistą, zakłócających spokój i komfort korzystania z Biblioteki innym jej użytkownikom.
 22. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu i prowadzenia głośnych rozmów.
 23. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie ul. Adama Mickiewicza 22.

 

 1. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

 

 1. Wypożyczalnia przeznaczona jest dla czytelników od lat 15.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo na jeden miesiąc maksymalnie 5 materiałów bibliotecznych.
 3. Książki przeznaczone do zwrotu czytelnik ma obowiązek oddać bezpośrednio po wejściu do Biblioteki.
 4. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić ewentualne uszkodzenia bibliotekarzowi. Powinny one być odnotowane w dokumentach wypożyczeń lub w książce/audiobooku.
 5. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej niż ustalona liczby materiałów bibliotecznych lub tę liczbę ograniczyć poniżej określonej w niniejszym Regulaminie.
 6. Bibliotekarz w przypadku dużego zapotrzebowania może również ograniczyć czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych poniżej miesiąca.
 7. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.
 8. Czytelnik może zarezerwować książki i audiobooki w bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki, za pośrednictwem emaila Wypożyczalni dla Dorosłych lub telefonicznie.
 9. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu materiałów, jeżeli nie zostało na niego zgłoszone zapotrzebowanie innego czytelnika, jednak nie dłużej niż o miesiąc.
 10. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książek bibliotekarz wysyła do czytelnika kolejne trzy upomnienia. Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłaty regulaminowe zgodne z Załącznikiem nr 2.
 11. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik powinien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić opłatę regulaminową za ich przetrzymanie. W przypadku braku odpowiedzi na upomnienia Biblioteka może skierować sprawę egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drogę prawną.
 12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni jest zobowiązany do odkupienia tego samego tytułu lub innego (nie mniejszej wartości), względnie zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Wypożyczalni, biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową książki i/lub stopień jej uszkodzenia.
 13. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego za niezwrócenie lub zniszczenie jednej części dzieła odpowiada się jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła, przy czym pozostałe tomy nadal stanowią własność Biblioteki.
 14. Stopień zużycia materiałów nie wpływa na wysokość odszkodowania, które obejmuje również wartość oprawy.
 15. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem miasta Ostródy lub gminy Ostróda, może wypożyczyć maksymalnie 3 książki, wpłacając zwrotną kaucję w wysokości równej co najmniej aktualnej wartości książek. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz.
 16. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja jest wpłacana na konto Biblioteki.
 17. Wypożyczalnia dla Dorosłych wypożycza również okulary. Wypożyczenie zostaje odnotowane wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem karty osoby wypożyczającej. Można z nich korzystać wyłącznie na miejscu, we wszystkich działach Biblioteki.
 18. Ogólne zasady korzystania z Wypożyczalni dla Dorosłych określa rozdział I niniejszego Regulaminu.

 

 • KORZYSTANIE Z CZYTELNI

 

 1. Czytelnia udostępnia użytkownikom księgozbiór prezentacyjnie oraz do wypożyczeń krótkoterminowych.
 2. Przyniesione ze sobą materiały własne czytelnik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza.
 3. Miejsce w Czytelni należy zajmować zgodnie ze wskazaniami dyżurującego bibliotekarza.
 4. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.
 5. Wykorzystane materiały użytkownik odkłada na wyznaczone do tego miejsce, nie wkłada ich z powrotem na półkę.
 6. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić ewentualne uszkodzenia bibliotekarzowi. Powinny one być odnotowane w dokumentach wypożyczeń lub w materiałach bibliotecznych. Niezgłoszenie uszkodzeń traktowane jest jako wypożyczenie materiałów w stanie nienagannym.
 7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany do ich odkupienia albo zwrotu kosztów według ceny ustalonej przez bibliotekarza. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na zakup innego tytułu w miejsce uszkodzonych materiałów.
 8. Część księgozbioru udostępniana na zewnątrz w ramach wypożyczeń krótkoterminowych została oznaczona zieloną naklejką.
 9. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na czas umówiony z dyżurującym bibliotekarzem. Bibliotekarz w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek lub ograniczyć liczbę wypożyczonych materiałów, poniżej określonej w Regulaminie.
 10. Na życzenie Biblioteki czytelnik jest zobowiązany do zwrócenia materiałów po 3 dniach, nawet w przypadku umówienia się na późniejszy termin zwrotu.
 11. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki dopuszczonej do wypożyczeń krótkoterminowych, jeśli uzna, że jest ona potrzebna na miejscu.
 12. Na zewnątrz nie wypożycza się zbiorów oznaczonych czerwoną naklejką. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik Biblioteki lub upoważniona przez niego osoba może zgodzić się na wypożyczenie po sporządzeniu umowy prawnej (załącznik nr 3) oraz wpłaceniu kaucji nie niższej niż wartość wypożyczanych materiałów.
 13. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu materiałów, jeżeli nie zostało na niego zgłoszone zapotrzebowanie innego czytelnika.
 14. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książek bibliotekarz wysyła do czytelnika kolejne trzy upomnienia. Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłaty regulaminowe zgodne z Załącznikiem nr 2.
 15. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik powinien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić opłatę regulaminową za ich przetrzymanie. W przypadku braku odpowiedzi na upomnienia Biblioteka może skierować sprawę egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drogę prawną.
 16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik po uzgodnieniu z pracownikiem Czytelni jest zobowiązany do odkupienia tego samego tytułu lub innego (nie mniejszej wartości), względnie zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Czytelni, biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową materiałów i/lub stopień ich uszkodzenia.
 17. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego za niezwrócenie lub zniszczenie jednej części dzieła odpowiada się jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła, przy czym pozostałe tomy nadal stanowią własność Biblioteki.
 18. Stopień zużycia dzieła nie wpływa na wysokość odszkodowania, które obejmuje również wartość oprawy.
 19. Zarejestrowani Czytelnicy mogą wypożyczać czasopisma i gazety z wyjątkiem bieżących numerów oraz tytułów regionalnych przeznaczonych do archiwizacji.
 20. Można wypożyczyć łącznie 10 czasopism na 30 dni. W przypadku czasopism o szczególnej wartości – np. kolekcjonerskich – jednorazowo można wypożyczyć 3 czasopisma. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby czasopism lub tę liczbę ograniczyć, poniżej określonej w Regulaminie.
 21. Zarejestrowani Czytelnicy, którzy skończyli 18 lat, mogą wypożyczać filmy.
 22. Jednorazowo można wypożyczyć 4 filmy na 4 dni. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zwrotu, o ile nie występuje zapotrzebowanie na dany film.
 23. Czytelnia może świadczyć usługi (np. druk, ksero), za które pobiera opłaty według obowiązującego cennika. Wysokość opłat określona jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 24. Zakazane jest samodzielne obsługiwanie ksera i drukarki.
 25. Ostatnie 10 minut przed zamknięciem Czytelni przeznaczone jest na zwrot materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz ma prawo po tym czasie odmówić wypożyczenia materiałów oraz dostępu do nich.
 26. Ogólne zasady korzystania z Czytelni określa rozdział I niniejszego Regulaminu. Zasady korzystania z komputerów i internetu określa rozdział IV.

 

 1. KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia czytelnikom zasoby sieci Internet oraz komputery. Z internetu i komputerów znajdujących się w Czytelni można korzystać wyłącznie do pracy lub wydruku materiałów. To ograniczenie nie dotyczy komputerów znajdujących się w Oddziale dla dzieci.
 2. Użytkownik jest zobowiązany podać zakres planowanych działań i tematykę poszukiwanych zagadnień.
 3. Mieszkaniec Ostródy, aby być upoważnionym do korzystania z komputerów i internetu (dotyczy także sieci Wi-Fi) musi założyć kartę biblioteczną. Osoby spoza miasta korzystające jednorazowo, aby być upoważnione, muszą okazać dowód tożsamości i zostać wpisane przez Bibliotekarza do rejestru odwiedzin.
 4. Stanowisko komputerowe w Czytelni udostępniane jest po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości i dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 5. Zabronione jest samowolne zajmowanie lub zmienianie stanowiska komputerowego. Miejsce przy komputerze można zająć dopiero po uzyskaniu zgody pracownika. Z uwagi na różne okoliczności Bibliotekarz może odmówić udostępnienia komputera lub internetu (np. podczas reorganizacji Sali, odbywających się w Bibliotece zajęć, z powodów organizacyjnych i innych).
 6. Prawo do korzystania z komputerów w Czytelni mają osoby powyżej 15 roku życia. Korzystać z komputerów można pojedynczo lub – za zgodą pracownika – w grupie najwięcej dwuosobowej.
 7. Prawo do korzystania z komputerów w Oddziale dla Dzieci mają osoby do lat 15.
 8. Osoby do lat 10 korzystające po raz pierwszy z komputerów w Oddziale dla dzieci, powinny stawić się z opiekunem prawnym.
 9. Maksymalny czas korzystania z sieci komputerów wynosi jedną godzinę. Bibliotekarz może przedłużyć ten czas wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi potrzeba dalszego posługiwania się komputerem w celach edukacyjnych lub korzystania z katalogu bądź repozytorium.
 10. W Oddziale dla Dzieci Bibliotekarz może indywidualnie określić krótszy czas korzystania z komputera przez dziecko – na prośbę rodzica lub jeśli sam dostrzega taką konieczność. Może również z uwagi na dobro dziecka lub na żądanie rodzica odmówić udostępnienia komputera.
 11. Biblioteka udostępnia internet przez sieć Wi-Fi. Chęć skorzystania z Wi-Fi należy każdorazowo zgłosić pracownikowi. Zabrania się korzystania z bibliotecznej sieci Wi-Fi poza terenem Biblioteki. Czas korzystania z Wi-Fi określa Bibliotekarz.
 12. Korzystający z komputerów i internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego Windows oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej. Pracownicy nie mają obowiązku udzielania instrukcji dotyczących korzystania z komputera i internetu.
 13. Kategorycznie zabronione jest instalowanie czegokolwiek, uruchamianie własnego oprogramowania, dokonywanie zmian w konfiguracji systemu, komputera i zainstalowanego oprogramowania.
 14. Kategorycznie zabronione jest usuwanie historii przeglądania i pobierania – zarówno całości, jak i pojedynczych pozycji.
 15. Użytkownik powinien natomiast usunąć własne pliki – szczególnie te zawierające dane osobowe – oraz wylogować się z serwisów internetowych.
 16. Dane i pliki pozostawione na komputerze mogą być dowolnie usuwane przez pracowników Biblioteki.
 17. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerze pliki i dane.
 18. Biblioteka nie odpowiada za utratę danych przez użytkownika (np. na skutek awarii sprzętu komputerowego, zasilania, niezapisania danych przed zakończeniem, itp.).
 19. Do przeglądania zasobów sieci WWW użytkownik może używać wyłącznie przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.
 20. Zabrania się wykorzystywania komputera Miejskiej Biblioteki Publicznej do tworzenia, poszukiwania, pozyskiwania, korzystania lub rozpowszechniania treści sprzecznych z prawem, ukazujących przemoc, niecenzuralnych, niemoralnych lub obraźliwych. Ponadto w Oddziale dla Dzieci zabrania się korzystania z gier i treści nieodpowiednich dla wieku użytkownika.
 21. Zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów w czasie korzystania z komputera.
 22. O możliwości podłączenia własnego sprzętu elektronicznego decyduje Bibliotekarz.
 23. W razie awarii użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika. Zakazuje się samodzielnych prób naprawy.
 24. W przypadku znalezienia niepożądanych treści na komputerze, zniszczeń lub śladów użytkowania wbrew Regulaminowi – użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym pracownika.
 25. Biblioteka nie udostępnia własnego sprzętu dodatkowego – np. słuchawek, pendrive’a, itp.
 26. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych.
 27. Użytkownik ma obowiązek zwolnić stanowisko komputerowe najpóźniej 10 minut przed zamknięciem Biblioteki. Bibliotekarz ma prawo wyłączyć sprzęt elektroniczny po upływie tego czasu.
 28. Pracownicy mają prawo monitorować działania użytkowników na komputerach bezpośrednio oraz za pośrednictwem oprogramowania. Biblioteka może również stosować oprogramowanie monitorujące i blokujące dostęp do niektórych stron internetowych.
 29. Czytelnik (lub opiekun prawny w przypadku osoby nieletniej) ponosi odpowiedzialność w przypadku dewastacji mienia, jak również zniszczenia lub uszkodzenia oprogramowania. Sposób zadośćuczynienia w takich przypadkach określa Kierownik Biblioteki lub upoważniona przez niego osoba. Biblioteka może zażądać odkupienia lub zwrotu pieniędzy za zdewastowane mienie lub uszkodzone oprogramowanie.
 30. Czytelnicy (lub opiekun prawny w przypadku osoby nieletniej) ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu komputera, a także za pośrednictwem internetu.
 31. W uzasadnionych przypadkach pełny wgląd do działań użytkownika oraz jego danych mają organy ścigania.
 32. Zabronione jest samowolne uruchamianie drukowania. Taką potrzebę należy zgłosić pracownikowi. Za błędne wydruki naliczana jest opłata według cennika. W przypadku zadrukowania innego papieru niż ksero A4, naliczona zostaje kara określona w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 33. Pracownik Biblioteki może zabronić czytelnikom dalszego korzystania z komputera, jeśli uzna, że czytelnicy wykonują czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
 34. Złamanie niniejszych zapisów Regulaminu skutkuje pozbawieniem możliwości korzystania z internetu i komputerów Biblioteki lub ze wszystkich usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostródzie.

 

 1. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

 

 1. Czytelnik składa zamówienie, podając podstawowe dane bibliograficzne poszukiwanego dzieła.
 2. Czytelnik ponosi koszty opłat pocztowych za przesłanie zamówionych materiałów. Na wszystkie wpłacone sumy Biblioteka wydaje pokwitowanie. Materiały sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikom wyłącznie w Czytelni Głównej.
 3. Okres wypożyczenia ustala biblioteka wypożyczająca. Chęć przedłużenia okresu wypożyczenia czytelnik zgłasza bibliotece miejscowej, która przekazuje prośbę. Do biblioteki wypożyczającej należy decyzja o tym, jak rozpatrzy taką prośbę.
 4. Biblioteka powiadamia o nadejściu zamówionych materiałów telefonicznie lub mailowo.
 5. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, ponosi wszelkie konsekwencje, które ustala biblioteka wypożyczająca. Biblioteka miejscowa może w takiej sytuacji ograniczyć czytelnikowi korzystanie ze swoich usług – częściowo lub całkowicie.

 

 1. KORZYSTANIE Z ODDZIAŁU DLA DZIECI

 

 1. Z Oddziału dla Dzieci mogą korzystać dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo na jeden miesiąc maksymalnie 5 materiałów bibliotecznych.
 3. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić ewentualne uszkodzenia bibliotekarzowi. Powinny one być odnotowane w dokumentach wypożyczeń lub w książce/audiobooku.
 4. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej niż ustalona liczby materiałów bibliotecznych lub tę liczbę ograniczyć poniżej określonej w niniejszym Regulaminie.
 5. Bibliotekarz w przypadku dużego zapotrzebowania może również ograniczyć czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych poniżej miesiąca.
 6. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.
 7. Czytelnik może zarezerwować książki i audiobooki na miejscu, na stronie internetowej Biblioteki, za pośrednictwem emaila Oddziału dla Dzieci lub telefonicznie.
 8. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu materiałów, jeżeli nie zostało na niego zgłoszone zapotrzebowanie innego czytelnika, jednak nie dłużej niż na miesiąc.
 9. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książek bibliotekarz wysyła do czytelnika kolejne trzy upomnienia. Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłaty regulaminowe zgodne z Załącznikiem nr 2.
 10. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik powinien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić opłatę regulaminową za ich przetrzymanie. W przypadku braku odpowiedzi na upomnienia Biblioteka może skierować sprawę egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drogę prawną.
 11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik po uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału jest zobowiązany do odkupienia tego samego tytułu lub innego (nie mniejszej wartości), względnie zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Oddziału, biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową materiałów i/lub stopień jej uszkodzenia.
 12. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego za niezwrócenie lub zniszczenie jednej części dzieła odpowiada się jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła, przy czym pozostałe tomy nadal stanowią własność biblioteki.
 13. Stopień zużycia materiałów nie wpływa na wysokość odszkodowania, które obejmuje również wartość oprawy.
 14. W chwili zapisu dziecko do lat 13 powinno być z rodzicem, który podpisem na zobowiązaniu bierze odpowiedzialność materialną za wypożyczane materiały biblioteczne.
 15. Jeżeli dziecko powyżej 13 roku życia zapisuje się samo, powinno mieć legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.
 16. Osoba nieletnia objęta obowiązkiem szkolnym nie może korzystać z usług Biblioteki w czasie lekcji, na której powinna być. W przypadku podejrzenia ucieczki z zajęć szkolnych Bibliotekarz może odmówić korzystania z usług Biblioteki do czasu przedstawienia planu lekcji.
 17. Ogólne zasady korzystania z Oddziału dla Dzieci określa rozdział I niniejszego Regulaminu. Zasady korzystania z komputerów i internetu określa rozdział IV. Zasady wypożyczania gier planszowych określa rozdział VII.

 

 • ZASADY WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH

 

 1. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki.
 2. Samodzielnie gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 rok życia.
 3. Wypożyczenia oraz zwrot gier następuje wyłącznie w Oddziale dla Dzieci.
 4. Gry wypożyczane są na 7 dni z możliwością przedłużania.
 5. Wypożyczanie gier następuję po wniesieniu kaucji w wysokości określonej wartości danej gry.
 6. Kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie kompletnej gry.
 7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie gry.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczanej gry lub prolongaty terminu zwrotu. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w przypadku, gdy gra nie została zamówiona przez innego Czytelnika Biblioteki, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 9. Zwrot wypożyczonej gry powinien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.
 10. W razie niedotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu gry Biblioteka wysyła upomnienia wzywające do niezwłocznego zwrotu gry. Czytelnik ponosi koszty wysłanych upomnień.
 11. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne gry, które są własnością Biblioteki.
 12. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną grę, tzn. wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 13. Każda gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
 14. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem gry, a także za jej zgubienie, bądź zdekompletowanie.
 15. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 16. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki do odkupienia identycznej pozycji w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
 17. Nieuregulowanie wynikające z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Czytelnik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.
 2. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.
 3. Osoba nie wywiązująca się ze zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, nie ma możliwości korzystania z żadnej placówki i z żadnego oddziału Biblioteki, aż do uregulowania zobowiązań.
 4. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z Biblioteki przez jej Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę. Zakaz taki obejmuje wszystkie placówki i oddziały Biblioteki.
 5. Ograniczenia oraz pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki są odnotowywane w wewnętrznym spisie osób objętych ograniczeniami lub zakazem.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

 

 • Załącznik 1 – określający godziny otwarcia Bibliotece.
 • Załącznik 2 – określający wysokość opłat w Bibliotece.
 • Załącznik 3 – umowa wypożyczenia dokumentu o szczególnej wartości.
 • Załącznik 4 – określający zasady uczestnictwa w zajęciach dla dzieci i młodzieży.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

 

 

 1. Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie – Biblioteki głównej w Zamku
  ul. Mickiewicza 22 oraz Filii nr 3 ul. Chrobrego 2:

 

Poniedziałek      9:00 – 17:00

Wtorek                9:00 – 17:00

Środa                   8:00 – 15:00

Czwartek             9:00 – 17:00

Piątek                   9:00 – 17:00

Sobota                 9:00 – 14:00

W czasie wakacji:

Poniedziałek      9:00 – 17:00

Wtorek                9:00 – 17:00

Środa                    8:00 – 15:00

Czwartek             9:00 – 17:00

Piątek                   9:00 – 17:00

Sobota                 nieczynne

 

W Wielką Sobotę i Wigilię nieczynne.

 

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia w poszczególne dni.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH W BIBLIOTECE

 

 1. Jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta Ostródy lub gminy Ostróda, pobierana jest kaucja w wysokości średniej wartości wypożyczonych materiałów, nie mniejsza niż 20 złotych za jeden.
 2. Wysokość opłat:
  1. W Wypożyczalni dla Dorosłych: 0,10 złotych za każdy dzień po terminie zwrotu materiałów oraz koszty wysłania upomnienia/upomnień.
  2. W Oddziale dla Dzieci pobierane są wyłącznie koszty wysłania upomnienia/upomnień w przypadku dzieci, a w przypadku dorosłych 0,10 złotych za każdy dzień po terminie zwrotu materiałów oraz koszty wysłania upomnienia/upomnień.
  3. W Czytelni: 5 złotych za każdy dzień po terminie zwrotu książek, 2 złote za każdy dzień po terminie zwrotu filmu oraz 0,10 złotych za każdy dzień po terminie zwrotu czasopisma. Do każdej kwoty doliczane są koszty wysłania upomnienia/upomnień; 10 złotych za zarysowanie lub uszkodzenie płyty (pozwalające na jej dalsze użytkowanie) oraz 2 złote za uszkodzenie opakowania; 1zł za zadrukowanie innego papieru niż ksero A4 poprzez samowolne dokonanie wydruku.
 3. Koszty korzystania z drukarki i kserokopiarki w Czytelni (koszt za jedną stronę formatu A4):
  1. Odbitka ksero – 0,30 zł
  2. Wydruk czarno-biały – 0,40 zł
  3. Wydruk kolorowy – 0,50 zł
  4. Wydruk fotografii – 1,30 zł
 4. Ceny książek przeznaczonych na sprzedaż są umieszczane na okładce.
 5. Za wyrobienie nowej karty w miejsce zgubionej lub zniszczonej pobierana jest opłata w wysokości 5 złotych.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA DOKUMENTU O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI

 

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy ………………………………………….…………………………. zwanym dalej „Wypożyczającym”, reprezentowanym przez ………………………….……………. oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Ostródzie – z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22 – zwaną dalej „Udostępniającym”, reprezentowaną przez ……………………………………………., działającą na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

Udostępniający wypożycza na okres ……………………….. od …………….. do …………….. Wypożyczającemu następujący dokument:

Autor: ……………………………………………………

Tytuł: …………………………………………………….

Rok i miejsce wydania: ………………………….

Sygnatura: …………………………………………….

Wartość: ……………………………………………….

Wypożyczający oświadcza, że dokument został mu przekazany, co potwierdza podpisując niniejszą umowę.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

 

 1. REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 1. Celem zajęć jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych.
 2. Biblioteka określa wiek dzieci mogących wziąć udział w zajęciach.
 3. Dziecko biorące udział w zajęciach musi wykazywać wystarczający stopień skupienia, pozwalający na przeprowadzenie ich sprawnie i zgodnie z określonym celem.
 4. Jeżeli dziecko, pomimo spełniania kryterium wiekowego, nie wykazuje wystarczającego skupienia w trakcie zajęć, bibliotekarz ma prawo odwlec jego udział w zajęciach do momentu osiągnięcia przez nie wymaganych warunków.
 5. Rodzice są zobowiązani do czynnej pomocy dziecku w wykonaniu prac oraz reagowania na bieżąco w każdej trudności wynikającej z jego zachowania.
Skip to content