Rodo

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego, działająca w strukturze Centrum Kultury w Ostródzie ul. Mickiewicza 22 14-100 Ostróda, tel. (89) 646 27 54, fax (89) 646 32 31, e-mail: bibliotekaostroda@o2.pl

Inspektor Ochrony Danych Centrum Kultury w Ostródzie – Jacek Pietrzyk, kontakt: 89 642 94 30; kom. 501 871 688

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
mbp ostroda
Przekazywanie danych
mbp ostroda
Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
mbp ostroda
Czas przechowywania danych
mbp ostroda
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, bądź do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
mbp ostroda
Uprawnienia dotyczące danych osobowych
mbp ostroda
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.