Historia MBP

Na mocy Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi
1 października 1946r. powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Jej organizatorką
i pierwszą kierowniczką była Anna Błazińska, która pracowała w bibliotece od dnia jej założenia do 31 grudnia 1949 roku.

Biblioteka mieściła się w gmachu Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 1, zalążkiem księgozbioru były książki, które jeszcze przed jej powstaniem zebrała i społecznie udostępniała Anna Błazińska.

W 1947 roku PBP rozpoczęła pracę nad utworzeniem sieci bibliotek w powiecie, pełniąc jednocześnie zadania biblioteki miejskiej dla miasta Ostródy.

1 stycznia 1948 roku powstała pierwsza miejska biblioteka powiatu – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Jej kierowniczką została pracownica Miejskiej Rady Narodowej – Waleria Śliwińska.

W 1948 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna przeniesiona została do lokalu przy
ul. Świerczewskiego 6, biblioteka miejska funkcjonowała w lokalu przy ul. Słowackiego 9, a od roku 1950 w lokalu przy ul. Sienkiewicza 3c.

16 lipca 1954 ukazało się pismo Ministra Kultury i Sztuki w sprawie połączenia wojewódzkich oraz powiatowych bibliotek publicznych z odpowiednimi bibliotekami miejskimi. W Ostródzie
z połączenia PBP i MBP w 1955 roku powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, jej kierowniczką została Waleria Śliwińska.  Biblioteka pełniła zadania biblioteki miejskiej dla miasta Ostródy oraz określone w Dekrecie z dn. 17 kwietnia 1946 r. zadania biblioteki powiatowej, zatrudniała ośmiu pracowników, w tym sześciu merytorycznych, utworzony został Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a w 1957 roku Dział Instrukcyjny.

Połączenie bibliotek było początkowo jedynie formalne, biblioteka działała w dwóch siedzibach –  przy ul. Mickiewicza 48 (lokal biblioteki powiatowej od 1953 roku) i przy ul. Sienkiewicza 3c.

W 1957 roku stanowisko kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie objęła Teresa Marchwicka.

W 1961 roku otwarta została pierwsza filia na terenie Ostródy, Filia nr 1 przy ul. Janka Krasickiego 15.

W czerwcu 1964 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie został otwarty Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

W 1974 roku została otwarta filia o profilu społeczno-politycznym – Filia nr 2.

W 1972 roku, po reformie administracyjnej, obszar powiatu ostródzkiego  zmniejszył się o dawne gromady Biesal i Olsztynek oraz miasto Olsztynek. Na pozostałym terenie powiatu utworzonych zostało sześć gmin: Dąbrówno, Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Łukta, Miłomłyn, Ostróda
i Pietrzwałd, w których funkcjonowały biblioteki gminne. W 1975 roku kolejna reforma wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny.  Po likwidacji powiatów stworzono system rejonów. Biblioteki powiatowe i miejskie zostały przekształcone w biblioteki miejskie i miejsko-gminne. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie przemianowana została na Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostródzie pełniącą zadania biblioteki rejonowej.

1 stycznia 1976 roku MBP powierzono administrację filii bibliotecznych w Gminie Ostróda.
Do zadań MBP, jako biblioteki rejonowej, nadal należał nadzór merytoryczny nad placówkami bibliotecznymi w gminach: Dąbrówno, Grunwald, Łukta oraz Miłomłyn.

1 stycznia 1980 roku została zlikwidowana Filia nr 2 MBP – jej księgozbiór został włączony do Wypożyczalni dla Dorosłych, 1.09.1981 roku otwarta została Biblioteka Publiczno-Szpitalna
w Ostródzie,  w 1984 roku kolejna filia miejska –  Filia nr 4 na Osiedlu Plebiscytowym.

W 1982 roku na emeryturę odeszła Teresa Marchwicka, dyrektorem została Anna Burzyńska.

W grudniu 1990 roku Filia nr 3 z Kajkowa przeniesiona została do lokalu przy ul. Chrobrego 2
i stała się filią miejską.

W roku 1990 Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym podporządkowała biblioteki samorządom. W 1991 roku biblioteki z terenu Gminy Ostróda przeszły pod administrację Urzędu Gminy. MBP przestała pełnić zadania biblioteki rejonowej.

Rok 1991 postrzegany jest jako najtrudniejszy w całej historii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostródzie. Już w 1990 roku zaczęły się poważne problemy finansowe. 30 czerwca 1991 roku, decyzją Urzędu Miasta, zlikwidowano Filię nr 4 na Osiedlu Plebiscytowym, a 30 września Filię nr 1 przy ul. Mrongowiusza, dyrektor Anna Burzyńska postanowiła odejść na emeryturę, obowiązki dyrektora powierzono Joannie Purzyckiej,  która jako dyrektor, a od 1 kwietnia 1996 roku kierownik MBP, pracowała do lipca 2008 roku.

W 1996 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie straciła samodzielność.

14 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu. Nowa instytucja powstała 1 kwietnia 1996 roku w wyniku połączenia biblioteki, domu kultury oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

W strukturze organizacyjnej Centrum Kultury i Sportu znalazły się: Miejska Biblioteka Publiczna, Agencja Upowszechniania Kultury (dotychczasowy Miejski Dom Kultury) oraz Agencja Sportu.

W sierpniu 1999 roku biblioteka została przeniesiona z ul. Sienkiewicza do zamku przy
ul. Mickiewicza 22.

29 lutego  2000 roku zlikwidowana została Biblioteka Publiczno-Szpitalna.

W 2002 roku, na mocy porozumienia zawartego 17.12.2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu
a Zarządem Miasta Ostródy, MBP w Ostródzie powierzono realizowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu ostródzkiego. Porozumienie zostało wypowiedziane przez Zarząd Powiatu w 2011 roku.

W lutym 2009 roku kierownikiem MBP została Anna Głowińska, która od lipca 2008 roku zastępowała na tym stanowisku Joannę Purzycką.

14 kwietnia 2004 roku w czytelni powstały trzy stanowiska komputerowe dla użytkowników MBP, biblioteka rozpoczęła pracę nad katalogiem komputerowym oraz komputeryzacją udostępniania zbiorów.

 Miejska Biblioteka w Ostródzie, obok zadań określonych  w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r.

o bibliotekach (gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz szeroko pojmowanego informowania) podejmuje działania, by stać się dla członków społeczności lokalnej przyjazną przestrzenią umożliwiającą kreatywne spędzanie wolnego czasu, dającą możliwość samorozwoju, samorealizacji, kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Wydarzenia kulturalne i edukacyjne, skierowane do różnych grup odbiorców, organizowane są często we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami oraz środowiskami twórczymi, artystami i animatorami kultury.

Za osiągnięcia, aktywność i wyniki czytelnicze w maju 2016 roku Biblioteka otrzymała, przyznawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Olsztynie,  zaszczytny tytuł Bibliotheca Bona dla najlepszej biblioteki w kategorii miejskich bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2015.

6 grudnia 2016 roku, podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia działalności, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie nadano imię Tadeusza Stępowskiego.

Skip to content