Klauzula informacyjna

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie im. Tadeusza Stępowskiego reprezentowana przez Dyrektora, 14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 22.; tel. 89 646 27 54, e-mail: mbpostroda@bibliotekaostroda.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk, tel. 89 642 94 30. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c RODO);
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b RODO);
  • zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz celach związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów Biblioteki lub ich równowartości, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie reprezentowana przez Dyrektora.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w  pkt. 3 celów, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

10) Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa korzystania z zasobów Biblioteki.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Skip to content